Exam Preparation Success

 NameListeningReadingWritingSpeakingOverall Band
Darshan987.58.58.5
Nameeta8.597.588.5
Jatinder99788.5 (G)
Deepti D.98.587.58.5
Nishant N.8.59778
Kunika M.88.57.578
Shalini N.977.57.58
Amy G.8.58.56.588 (G)
Teeja J.8.5877.58 (G)
Keshav D.98778.0 (A)
Jasleen K.87.57.58.58.0 (G)
Richi R.996.58.58.5 (G)
Omkar8.58788.0 (G)
Ashish G.98.5778.0 (G)
Sarbojeet8.58.5778
Rini C.7.59788
Vaibhav98778
Prathamesh98.57.56.58
Ashpaq P.98778